A Menetszél Egyesület (a továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett támogatói, partnerei, önkéntesei és a programjaiban résztvevő gyerekei és azok szülei személyes adatainak védelmében. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük

Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket időről időre felülvizsgáljuk

ADATKEZELÉSI ALAPELVEINK

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
  Az adatok felvételénél és kezelésénél tisztességesen és törvényesen, az érintettek által átlátható módon és az adatkezelés céljának megfelelően járunk el
 • Célhoz kötöttség
  Személyes adatot kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezelünk
 • Adattakarékosság
  Csak olyan személyes adatot kezelünk és csak annyi ideig, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas
 • Pontosság
  Az adatkezelés során törekszünk biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét
 • Korlátozott tárolhatóság
  A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük, utána biztosítjuk, hogy az érintettet ne lehessen azonosítani
 • Integritás és bizalmas jelleg
  Informatikai és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

Személyes adatokat kizárólag akkor kezelünk, ha ahhoz az érintett önkéntes, támogató, partner vagy szülő hozzájárulását adta, hogy az adott célra az adatát felhasználjuk. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé

EGYÉB ADATKEZELÉS

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk részletes tájékoztatást

ADATBIZTONSÁG

A személyes adatok szabályos kezelését megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk

ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül intézkedünk az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról vagy törléséről

Ha az érintett megítélése szerint az Egyesület jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást – az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgáljuk, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha az Egyesület a határidőt elmulasztja, vagy a nem tesz eleget a kérelemben foglaltaknak, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez, illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)

Az általunk kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat az info@menetszelegyesulet.hu e-mail címen, valamint a 1086 Budapest Dobozi utca 27. 2. em./3 postacímen fogadjuk.

Tájékoztatónk a következő jogszabályokon alapul:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt, az érintettek tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének eleget téve, tájékoztatást nyújtson a Menetszél Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) által, a www.menetszelegyesulet.hu honlapra (a továbbiakban: Honlap) látogató és a személyes adatát a Honlapon keresztül, valamint az Adatkezelővel való egyéb kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során az Adatkezelő részére megadó (a továbbiakban: Érintett) személyes adataira vonatkozó adatkezelésről

A Tájékoztató tartalmazza (i) az adatkezelő személyére, (ii) a kezelt személyes adatok körére, (iii) az adatkezelés céljára, (iv) az adatkezelés jogalapjára, (v) az adatfeldolgozásra jogosult személyre, (vi) az adatkezelés időtartamára, (vii) az adatokat megismerő személyek körére, (viii) az adattovábbításra, valamint (ix) az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó információkat

A jelen Tájékoztatóban foglaltak alkalmazandóak a IV., V., VI. pontban meghatározott adatkezelések esetén az ott nem érintett körülményekre vonatkozó tájékoztatásra

A jelen Tájékoztató, valamint a IV., V., VI. pontban foglaltak az ott meghatározott eltérésekkel értelmezendőek.

Az Érintett a Honlap használatával, valamint a Honlapon külön jelzett és a Tájékoztatóban foglalt egyéb módokon elfogadja és hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelő által, a Tájékoztatóban részletezett módon történő kezeléséhez

 1. Definíciók:
  • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, továbbá a bűnügyi személyes adat;
  • Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
  • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
  • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
  • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
  • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
  • Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
  • Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
  • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
  • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
  • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
  • Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
  • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

II. Az Adatkezelő személye

Az Adatkezelő megnevezése            Menetszél Egyesület

Székhely         1086 Budapest Dobozi utca 27. 2. em./3

Telefon           +36 30 432 50 70

E-mail info@menetszelegyesulet.hu

Adószám        19101006-1-42

Nyilvántartási szám    01-02-0017037

Nyilvántartó bíróság neve      Fővárosi Bíróság

III. Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett személyes adatainak kezelését az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján kezeli

IV. A HONLAPRA LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE

A Honlapra történő látogatás során az Adatkezelő kezeli az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatait, melyek a Honlap igénybevétele során keletkeznek és amelyeket az Adatkezelő a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek többek között, de nem kizárólagosan az Érintett látogatásának dátuma és időpontja, a számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe

Az automatikusan rögzített adatokat az Adatkezelő rendszere az Érintett belépésekor, illetve kilépésekor automatikusan naplózza. Az ily módon rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze és azokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá

A Honlap html kódja az Adatkezelőtől ellenőrzési körén kívüli, független, külső szerverről érkező és arra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói a saját szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni mely adatkezelésről az Érintett az adott szolgáltatónál tud tájékozódni

Az Adatkezelő a testre szabott szolgáltatásnyújtás érdekében az Érintett számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmai tekintetében

Az Adatkezelő a következő cookie-t használja:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek, illetve a Honlap hatékonyabb és biztonságosabb, valamint a Honlap egyes funkcióinak megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükségesek

Állandó (persistent) cookie: ezt a cookie-t az Adatkezelő a felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) alkalmazza. Ezen cookie-k tárolásának időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek célja, hogy az Adatkezelő a Honlapra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshesse fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap látogatói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől

a, Az adatkezelés célja

A Honlapra látogató Érintettek részére történő, testreszabott kiszolgálás, valamint a Honlap funkcionalitásának biztosítása

b, Az adatkezelés időtartama

Az automatikusan rögzített naplózási, illetve technikai adatokat az Adatkezelő által működtetett rendszer, a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezésének hiányában a naplózás utolsó időpontjától számított 10 évig tárolja

V. A HONLAPON KERESZTÜL TÁMOGATÁST NYÚJTÓ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

A Honlapon keresztül történő adományozáshoz az Érintettnek egy lehetőség áll a rendelkezésére. Az adomány átutalása A Barion rendszeren keresztül történhet

A Barion rendszeren keresztül történő adományozás során az Érintettnek az alábbi adatokat lehet megadnia: név, email cím

Az adományozásra tekintettel a fentiekben meghatározottakon túl az Adatkezelő a következő adatokat kezeli: befizetés időpontja, közleménye; támogatás összege, pénzneme, rendszeressége; fizetési mód; kapcsolat a Menetszél Egyesülettel

A Barion fizetési felületére történő átirányítást követően az Érintettnek az ott meghatározott adatokat, a Barion számára kell megadnia. Az ily módon megadott adatokat az Adatkezelő nem kezeli, azokkal kapcsolatban, illetve a Barion adatkezelési gyakorlatára vonatkozóan nem vállal felelősséget

Az adatkezelés célja

A Támogatók és a befolyt támogatási összegek nyilvántartása, az Adatkezelő támogatásgyűjtő tevékenységének hatékony szervezése

Az adatkezelés időtartama

A Támogatásnyújtás során az Érintett által megadott, valamint a támogatásnyújtásra tekintettel az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelése a támogatás nyújtásával, illetve a személyes adatok megadásával kezdődik és a személyes adatoknak az Érintett kérelmére, vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő törléséig tart

A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: számviteli és adójogszabályokban) előírt megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az Érintett által egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezelést

Nyilvánosságra hozatal

Az adatkezelő az Érintett Honlapon megadott erre vonatkozó hozzájárulása esetén, a Honlapján, bárki számára elérhető módon nyilvánosságra hozhatja az Érintett által megadott személyes adatok közül az Érintett nevét, valamint az általa adományozott összeget

Adattovábbítás

Az Adatkezelő a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, az 500 000 forintot támogatónként elérő vagy azt meghaladó támogatás esetén a nyilvántartó bíróság számára bejelenti a támogatást nyújtó Érintettre vonatkozóan az alábbi adatokat: név, ország, város, székhely, összeg

VI. AZ ÖNKÉNTESKÉNT JELENTKEZŐ ÉS ÖNKÉNTESI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Az Érintetteknek lehetőségük van önkéntesnek jelentkezni melynek során az alábbi személyes adatokat kell megadniuk:

név, születési dátum, állampolgárság, lakcím, telefonszám, email cím, foglalkozás, munkahely, iskola, korábbi tapasztalatok, kapcsolat a Menetszél Egyesülettel, egyéb megosztott információk

Az adatkezelés célja

Az önkéntesként jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel, az önkéntességet megalapozó jogviszony létrehozása, az önkéntesi tevékenység megszervezése, az ún. Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésének igazolása, valamint a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartás vezetése

Az adatkezelés időtartama

Az önkéntesként történő jelentkezés során az Érintett által megadott személyes adatok kezelése az önkéntesként történő jelentkezés elküldésével és a személyes adatok megadásával kezdődik, illetve a személyes adatoknak az Érintett kérelmére, vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő törléséig tart

Az önkéntes Érintett személyes adatai közül,

az önkéntes Érintett természetes személyazonosító adatait;

valamint, ha az önkéntes nem magyar állampolgár, az állampolgárságát;

kiskorú önkéntes Érintett és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott önkéntes Érintett esetén a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét;

az Adatkezelő a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (2) bekezdés alapján az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig megőrzi

A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: társadalombiztosítási és adójogszabályokban) előírt megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az Érintett által egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezelést

Adattovábbítás

A közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (4) bekezdés alapján, az Adatkezelő az önkéntes Érintettre vonatkozó személyes adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére, az adatigény benyújtását és a hivatalos statisztikai cél igazolását követően, statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon átadja és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók

VII. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

A személyes adatokat elsődlegesen az Adatkezelő belső munkatársai ismerhetik meg. A személyes adatokat az Adatkezelő az V. c. pontban foglaltakat kivéve nem teszi közzé, azokat harmadik személy részére – a IX. pontban foglaltakat kivéve – nem adja át

VIII. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

A tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, mely tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, írásban adja meg. Az adatkezelő a jelen pontban foglalt kérelem alapján tájékoztatást nyújt (i) az adatkezelő személyére, (ii) a kezelt személyes adatok körére, (iii) az adatkezelés céljára, (iv) az adatkezelés jogalapjára, (v) az adatfeldolgozásra jogosult személyre, (vi) az adatkezelés időtartamára, (vii)az adatokat megismerő személyek körére, illetve adattovábbítás esetén arra vonatkozóan, hogy (viii) mely személyek részére, milyen jogalapon és milyen célból történt vagy történik adattovábbítás, továbbá (ix) adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről

Az e pontban foglalt tájékoztatás ingyenes abban az esetben, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg

A személyes adatok helyesbítése, zárolása, valamint törlése kérelmezéséhez való jog

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél a valóságnak nem megfelelő személyes adatainak helyesbítését, valamint az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését, illetve zárolását

A személyes adatok helyesbítését, törlését az alábbi módon tudja az Érintett kérelmezni:

postai úton (a 1086 Budapest Dobozi utca 27. 2. em./3-as címen) vagy emailben (az info@menetszelegyesulet.hu email címen)

A helyesbítésről, a törlésről és a zárolásról az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, továbbá mindazokat, akik részére a helyesbítéssel, törléssel, zárolással érintett személyes adat továbbításra került

Az Adatkezelő az Érintett kérelmét legkésőbb 25 napon belül teljesíti, vagy írásban, illetve az Érintett hozzájárulása esetén elektronikus úton tájékoztatja az Érintettet a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog

Az Érintett, törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Érintettet kötelező adatkezelés esetén nem illeti meg a tiltakozás joga

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az Érintett jogosult bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) fordulás joga

A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) az Érintett, illetve bárki bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll

A Bíróság előtti jogérvényesítéshez való jog

Az Érintett, jogainak megsértése esetén, az adatátvevő, illetve az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat

IX. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az adatkezelés során gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a kezelt személyes adatok biztonságát, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a kezelt személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását

X. AZ ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket

XI. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Adatkezelő jelen Tájékoztatót, az Érintettek előzetes értesítése mellett bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával, illetve ahol az adatkezeléshez az Érintettnek a Honlap használatán túli egyéb hozzájáruló nyilatkozata volt szükséges, a hozzájáruló nyilatkozat megadásával elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglaltakat

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. december 01. napjától érvényes

Az Adatkezelési Tájékoztató a következő linken elérhető és letölthető: www.menetszelegyesulet.hu